Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:23:03
bod č. 12. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1957/2015/OI/ZFUN ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04277/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1957/2015/OI/ZFUN ze 
dne 20.07.2015 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem POHL cz, a.s., se 
sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky, 
odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 
Opava, IČO: 25606468 dle přílohy č.3 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro