Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:22:38
bod č. 5. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/2016/OI/VZKÚ
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04276/RM1418/63          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
0016/2016/OI/VZKÚ "Komunikace v areálu bývalé 
FNsP O.- Zábřeh - II. etapa" se zhotovitelem:


STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
odštěpný závod Ostrava, IČO: 60838744,


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro