Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:22:17
bod č. 3. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Sportovní hala - Sokolovna Svinov"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04275/RM1418/63          .....             05

1) bere na vědomí
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 
dlouhodobého majetku do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 508 
180,75 Kč


04275/RM1418/63          .....             05

2) rozhodla
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru v celkové 
pořizovací hodnotě 508 180,75,- Kč dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04275/RM1418/63          .....             05

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést 
zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 508 
180,75 Kč do evidence investičního odboru Magistrátu města 
Ostravy


 


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 15.07.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro