Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:21:30
bod č. 62. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04274/RM1418/63          .....             08

1) souhlasí
s umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce ulice 
Kostelní" na pozemcích parc.č. 4237 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc.č. 4236/4 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc.č. 4236/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, nesvěřených městskému obvodu, dle situačního 
snímku, který je přílohou č.1 předloženého 
materiálu


pro žadatele: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 
100/94, 186 00 Praha 8, IČO 45797170, zastoupeného Ing. Radimem Gillem, 
zastupujícího městský obvod Moravská Ostrava a 
Přívoz


pro územní a stavební řízení


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro