Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:21:02
bod č. 57. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Mariánské Hory.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04273/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku p.p.č. 1125, ostatní plocha, zeleň, 
výměra 178 m2,k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
(celková výměra pozemku je 256 m2 s nájemcem


Kateřinou Krupičkovou, IČO: 02499533, sídlo Pitárné140, 
793 99 Vysoká,


- na dobu neurčitou,

- za nájemné 10,-Kč /m2/rok, to je 1.780,-Kč ročně,

- účel užívání - umístění 
předzahrádky u provozovny


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro