Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:20:39
bod č. 45. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04272/RM1418/63          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemků parc.č. 379/3 
ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 730/1 orná půda a 
parc.č. 730/5 ostatní plocha, jiná plocha, vše v 
k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava


 


04272/RM1418/63          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 
zastupitelstvu města


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 22.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro