Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:20:16
bod č. 44. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO s RWE GasNet, s.r.o., jako oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako investorem
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04271/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování plynárenského zařízení 
VTL plynovodu k částem pozemků:


parc.č. 1698/14 - orná půda,

parc.č. 2523/3 - orná půda,

parc.č. 2523/5 - orná půda,

parc.č. 2523/6 - orná půda

v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, s 
oprávněným:


 


RWE GasNet, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17

IČO 272 95 567


a s investorem:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56

IČO 65993390


dle přílohy č.3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro