Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:19:42
bod č. 41. - Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla zapsaného spolku (areál Vědecko-technologického parku Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04270/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o záměru města vypůjčit nemovité věci v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava:

- pozemek p.č.st. 3455 - zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez č.p./če., garáž 

- část pozemku parc.č. 1092/8 - zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2641

  (ul. Sokolská třída 62), a to prostory:

  v 1. PP, blíže specifikované v příloze č. 1 
materiálu

  v 1. NP, blíže specifikované v příloze č. 2 
materiálu

  ve 2. NP, blíže specifikované v příloze č. 3 
materiálu

  ve 3. NP, blíže specifikované v příloze č. 4 
materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


04270/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
s umístěním sídla zapsaného spolku


IdeaHUB z.s.


do budovy čp. 373/4, která je součástí pozemku parc. č. 
4685/21, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

umístěné na adrese: Technologická 373/4, 708 00 
Ostrava-Pustkovec

 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro