Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:18:41
bod č. 39. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a. s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04268/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku parc. č. 
4428/2 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Poruba - sever, 
obec Ostrava


s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757


za účelem užívání předmětu výpůjčky pro 
opravu tramvajové trati v rámci stavby "Sanace spodku 
tramvajové trati Martinovská"


na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 
31.5.2017


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


 


04268/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem 
pozemků parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a 
to části A o výměře 35 m2, části B o výměře 18 m2, 
části C o výměře 18 m2 a části D o výměře 20 m2 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757


za účelem užívání předmětu výpůjčky pro 
opravu trakčních kabelů v rámci stavby "Oprava 
trakčních kabelů DPO na ulici 28. října"


na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 
30.6.2017


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


 


04268/RM1418/63          .....             08

3) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části 
pozemku parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 6,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757


za účelem užívání předmětu výpůjčky pro 
opravu trakčních kabelů v rámci stavby "Oprava 
trakčních kabelů DPO na ulici Hollarova"


na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 
30.6.2017


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro