Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:18:12
bod č. 38. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, Vítkovice a Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy a návrh na záměr města nevypůjčit část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04267/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 952 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44,5 m2 v k. 
ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit


04267/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, a to:


- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 90 m2

- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 97 m2

- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 
část A o výměře 30 m2 a část B o výměře 7 m2,


dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 2/1 předloženého mateirálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


04267/RM1418/63          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1448/22 - 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 132 m2 v k. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


04267/RM1418/63          .....             08

4) rozhodla
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 100/109 - 
ostatní plocha, zeleň o výměře 19,5 m2 v k. ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 4/1 předloženého materiálu


04267/RM1418/63          .....             08

5) rozhodla
že nemá záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 2965/13 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 5/1 předloženého mateirálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro