Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:17:08
bod č. 37. - Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04266/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout nemovité věci v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:

parc. č. 3742/1, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 3235, občanská vybavenost (pavilon 
A)

parc. č. 3750, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 3190, občanská vybavenost (pavilon 
G)

parc. č. 4181, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 3187, občanská vybavenost 
(pavilon E)

parc. č. 108, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 1167, občanská vybavenost 
(pavilon K)

parc. č. 115/1, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 78, občanská vybavenost  (vila 
Tereza)

parc. č. 125, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 3188, občanská vybavenost (pavilon 
C1-C5)

parc. č. 115/20, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.e. 3163, jiná stavba (tržnice)

parc. č. 4196, zast. plocha a nádvoří

parc. č. 4204, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 86/2, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 115/17, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 115/14, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 115/15, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 115/19, ost. plocha, manipulační plocha

parc. č. 86/9, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 86/10, ost. plocha, ost. komunikace

parc. č. 4206, ost. plocha jiná plocha

parc. č. 86/3, ost. plocha jiná plocha

parc. č. 86/1, ost. plocha, zeleň 

parc. č. 86/30, ost. plocha, zeleň

parc. č. 3741, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 4209, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 4210, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb.

včetně součástí a příslušenství 
uvedených v příloze č. 2 materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro