Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:16:43
bod č. 30. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr pronájmu vodohospodářských staveb
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04265/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně 1,529.386,89 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to:


Dokončená investiční akce statutárního města 
Ostrava v celkové pořizovací ceně 1,529.386,89 Kč


- Jednotná kanalizace DN 500 včetně 3 kusů kanalizačních 
šachet DN 1000 v celkové délce 91,09 m, uložená v 
pozemcích parc. č. 654/75, parc. č. 654/77 všechny v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č.27/16/VH ze dne 17.2.2016 a vybudována v 
rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. 
Svazácká“, ORG 7300


04265/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout 
vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovacími 
smlouvami e.č.1120/2016/MJ ze dne 11.4.2016 od p. Rity Hubertové a 
e.č. 1504/2016/MJ ze dne 1.6.2016 od manželů Hany a Miroslava 
Dojcsánových a kupní smlouvou e.č.1167/2016/MJ ze dne 
13.4.2016 od společnosti Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o., a 
to:


- Vodovod DN 100 včetně 2 kusů hydrantů celkové délky 209 m, 
uložený v pozemcích parc. č. 493/2, parc. č. 493/3,parc. č. 
1941/2, parc. č. 1941/3, parc. č. 2081/1 všechny v k.ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č. 61/15/VH/K ze dne 22.7.2015.


- Vodovodní řad PE D 90 včetně 1 kusu hydrantu celkové 
délky 87,9 m, uložený v pozemcích parc. č. 350/4, parc. č. 
1623/2 všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 24/16/VH/K ze 
dne 9.2.2016.


- Vodovod DN 80 včetně 1 kusu hydrantu celkové délky 147,7 m, 
uložený v pozemcích parc. č. 3018/15, parc. č. 3018/20, parc. č. 
1437/1 všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba 
byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 9/10/VH ze dne 
21.1.2016.


- Kanalizace jednotná DN 250 včetně tří kanalizačních 
šachet celkové délky 117 m, uložená v 
pozemcích parc. č. 3018/15, parc. č. 1324/1 všechny v k.ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č. 9/10/VH ze dne 21.1.2016.


04265/RM1418/63          .....             08

3) zmocňuje
zastupující vedoucí odboru majetkového

k podepsání předávacích protokolů dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro