Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:16:12
bod č. 29. - Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky k části pozemku v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava s OZO Ostrava s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04264/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele

o uzavření dohody o skončení výpůjčky založeném 
"Smlouvou o výpůjčce" ev.č. 1517/2005/MJ ze dne

10. 8. 2005

se společností

OZO Ostrava s.r.o.

se sídlem ul. Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO: 623 00 920

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1320, 
zast. plocha a nádvoří o výměře 422 m2 v k.ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava pro účely 
provozování sběrného dvoru pro občany,

a to ke dni 30. 6. 2016,

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro