Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:15:46
bod č. 28. - Návrh na souhlas s umístěním stavby do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na záměr nájmu a výpůjčky
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04263/RM1418/63          .....             08

1) souhlasí
s umístěním varovné signalizace a světelné 
proměnné dopravní značky A25 vč. napojení na el. 
vedení a datové smyčky do části pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a to:


- p. p. č. 939/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část 
A o výměře 159 m2 a část B o výměře 21 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava

- parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4,8 m2 v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, a to část A o 
výměře 16 m2, část B o výměře 53 m2, část C o 
výměře 16 m2 a část D o výměře 12 m2 v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava,


pro investora:


Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757


v rámci stavby "Aktivní prvky bezpečnosti"


04263/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
o záměru města vypůjčit části pozemků:


- p. p. č. 939/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část 
A o výměře 159 m2 a část B o výměře 21 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava

- parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4,8 m2 v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, a to část A o 
výměře 16 m2, část B o výměře 53 m2, část C o 
výměře 16 m2 a část D o výměře 12 m2 v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava,


dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


04263/RM1418/63          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 1147/1 - 
orná půda, zemědělský půdní fond v k. ú. Sedlnice, 
obec Sedlnice, a to:


- část o výměře 54 m2 v situačním snímku označena A

- část o výměře 49 m2 v situačním snímku označena B

- část o výměře 40 m2 v situačním snímku označena 
C,


dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


04263/RM1418/63          .....             08

4) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2953/5 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k. 
ú. Poruba obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro