Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:15:21
bod č. 27. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04262/RM1418/63          .....             08

1) vydává
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, 
se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvkapředchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
2187,76 m2 v budově č.p. 384, občanská vybavenost umístěná 
na pozemku p.č.st. 424/1, zast. plocha a nadvoří v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému 
obvodu (ul. Zimmlarova x ul. Hulvácká)

se společností

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, 
s.r.o.

se sídlem Ostrava - Zábřeh, Hulvácká 384/1, PSČ 700 
30

IČO: 253 78 660

za účelem poskytování vzdělávacích služeb, 
na dobu určitou 15-ti let

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
úplné znění


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro