Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:14:31
bod č. 25. - Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04260/RM1418/63          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout pozemek ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava p.p.č. 284/12, orná půda v 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava (ul. Sládečkova),dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 
předloženého materiálu,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


04260/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
o záměru pronájmu části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava parc.č. 1234/1, ost. plocha - ost. 
komunikace o výměře 3,5 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
(ul. Nerudova),dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 
předloženého materiálu,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro