Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:14:04
bod č. 24. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č.3030/96, záměr pronajmout pozemek v k.ú. Petřkovice u Ostravy.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04259/RM1418/63          .....             08

1) souhlasí

s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v 1.NP domu na ul. 
Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les, 
mezi nájemcem XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX, a podnájemci 
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 
XXXXXXXX od udělení souhlasu radou města na dobu neurčitou,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

04259/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 1942/5, 
jiná plocha, o výměře 418 m2 , k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava,


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro