Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:13:29
bod č. 23. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04258/RM1418/63          .....             08

1) souhlasí
pro územní řízení


- s umístěním stavebních a inženýrských 
objektů do částí pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava:


parc. č. 5277/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- SO 11 Vyhlídka na rozhraní výběhů

- SO 12 Vyhlídka s voliérou veverek


parc. č. 5330/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- SO 01 Příprava území

- SO 02 Pavilon gibonů a kopytníků

- SO 03 Přípojka elektro

- SO 04 a,b Přípojky vody

- SO 05 Přípojka splaškové kanalizace

- SO 06 Přípojka dešťové kanalizace

- SO 07 Přeložka plynu

- SO 08 Přípojka plynu

- SO 09 Zpevněného plochy

- SO 10 Venkovní výběh včetně oplocení

- SO 11 Vyhlídka na rozhraní výběhů

- SO 12 Vyhlídka s voliérou veverek

- SO 13 Elektrické ohradníky

- SO 14 Přípojka slaboproudu

- SO 15 Přeložka užitkové vody


parc. č. 5332 - zastavěná plocha a nádvoří,

- SO 03 Přípojka elektro

- SO 14 Přípojka slaboproudu


parc. č. 5333/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- SO 03 Přípojka elektro

- SO 05 Přípojka splaškové kanalizace

- SO 09 Zpevněné plochy


parc. č. 5331/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- SO 06 Přípojka dešťové kanalizace


pro:


Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava

IČO 00373249


v rámci stavby "Expozice gibonů a kopytníků v Zoo 
Ostrava"


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro