Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:12:56
bod č. 13. - Návrh na projednání žádosti paní Philippové, a návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o variantě A) usnesení)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04257/RM1418/63          .....             08

1) nesouhlasí

s tím, aby XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, jakožto nájemce ze "Smlouvy o nájmu 
prostoru podnikání" ev. č. 1696/2015/MJ ze dne 10. 6. 2015, provedla úpravu 
venkovní fasády, resp. provedení zateplení části budovy bez čp., která je 
součástí pozemku parc. č. 988/6, zast. plocha a nádvoří, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, a to v zadní a boční části dle přílohy č. 3 materiálu

04257/RM1418/63          .....             08

2) rozhodla
že město nemá záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, které tvoří jeden funkční celek, a to:- pozemek parc. č. 1036/12, 
zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., stavba obč.  
vybavenosti (užitná plocha 103 m2)- část pozemku parc. č. 988/6, zast. plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., o výměře  78 m2 dle situačního 
snímku č. 1,a to formou změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze 
dne 10. 6. 2015, a to tak, že se prodlouží doba nájmu z "do 30. 6. 2020" na "do 
30. 6. 2023"a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro