Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:08:24
bod č. 58. - Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
(Poznámka: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04253/RM1418/63          .....             91

1) schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi statutáním městem Ostrava a 
partnerskými školami v rámci projektu Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu


 


04253/RM1418/63          .....             91

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu jako 
nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s 
uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro