Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:06:54
bod č. 14. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04251/RM1418/63          .....             42

1) rozhodla
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Středisko 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 
75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

04251/RM1418/63          .....             42

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.vystavit za zřizovatele 
předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro