Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:06:25
bod č. 32. - Poskytnutí finančního daru panu Ing. M. Š. na dotisk sborníku "Písničky a povídačky z poválečné Ostravy"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04250/RM1418/63          .....             87

1) rozhodla

o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč panu XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, 
datum narození XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX a o 
uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy

04250/RM1418/63          .....             87

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3392, pol. 5213, org. 4258   o 20 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3319, pol. 5492           o 20 tis. Kč


04250/RM1418/63          .....             87

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


 


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro