Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:05:04
bod č. 33. - Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 příspěvkové organizaci Komorní scéně Aréna na Mezinárodní divadelní festival na Slovensku
(Poznámka: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04249/RM1418/63          .....             60

1) rozhodla
o poskytnutí neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 
2016 ve výši 50 tis. Kč Komorní scéně Aréna, 
příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 
289/2, 701 85 Ostrava, IČO: 00845035 na realizaci projektu 
"Mezinárodní festival Divadelná Nitra, 
Slovensko" dle přílohy č. 1 a 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


 


04249/RM1418/63          .....             60

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117,               o 50 
tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 5331, org. 4251, ÚZ 7117       o 50 tis. Kč


04249/RM1418/63          .....             60

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
04249/RM1418/63          .....             60

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvyšení 
neinvestičního příspěvku

Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci 
                          o 50 tis. Kč


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro