Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:02:01
bod č. 2.MZP - Návrh dodatku č.1 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04248/RM1418/63          .....             86

1) schvaluje
dodatek č. 1 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04248/RM1418/63          .....             86

2) ukládá
vedoucím odvětvových odborů seznámit ředitele 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, se zněním dodatku č. 1 k 
Zásadám pro stanovení odměn ředitelům 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 30.06.2016
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.06.2016
Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 30.06.2016
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 30.06.2016
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro