Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 11:00:42
bod č. 50. - Příprava a podání žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost pro projekt "Plán transformace Dětského centra Domeček, příspěvková organizace"
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04247/RM1418/63          .....             40

1) schvaluje
přípravu projektu "Plán transformace Dětského centra 
Domeček, příspěvková organizace"


a podání žádosti o dotaci pro tento projekt v rámci 
operačního programu Zaměstnanost, investiční priority 2.2 
Zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně 
zdravotnictví a sociálních služeb obecného 
zájmu


04247/RM1418/63          .....             40

2) žádá
ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace


o zajištění předložení žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 03_16_065 Podpora 
ohrožených dětí a rodin a procesů v 
sociálně-právní ochraně dětí v rámci 
operačního programu Zaměstnanost na podporované aktivity 1.A) 
Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové 
péče o děti na systém účinné a 
multidisciplinární sítě ambulantních a 
terénních preventivních a podpůrných služeb a 3. 
Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené 
rodiny a děti


Zodpovídá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace
Termín: 29.07.2016
04247/RM1418/63          .....             40

3) schvaluje
financování projektu v celkové výši 2.962 
tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo předfinancování a 
spolufinancování následovně:


v roce 2017 částka 1.185 tis. Kč, z toho 1.126 tis. Kč na 
předfinancování a 59 tis. Kč na spolufinancování


v roce 2018 částka 1.777 tis. Kč, z toho 1.688 tis. Kč na 
předfinancování a 89 tis. Kč na spolufinancování 


04247/RM1418/63          .....             40

4) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví


zajistit předfinancování a spolufinancování 
projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na 
rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto 
usnesení v rozsahu částek stanovených pro rok 2017 a 2018


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 30.11.2016
04247/RM1418/63          .....             40

5) schvaluje
znění vyjádření zřizovatele dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro