Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:59:59
bod č. 21. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Domov Magnólie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859
(Poznámka: Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka Domova Magnólie, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04246/RM1418/63          .....             41

1) rozhodla
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu 
s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby 
Domova Magnólie, příspěvková organizace, se sídlem 
Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04246/RM1418/63          .....             41

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací 
smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 24.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro