Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:59:29
bod č. 20. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808
(Poznámka: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním posižením Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04245/RM1418/63          .....             41

1) souhlasí
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 
00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 217 
709,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


04245/RM1418/63          .....             41

2) jmenuje
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu :


předsedkyně : Ing. Lucie Blahutová - vedoucí ekonomického 
útvaru


členové :     Vratislav Prokop - vedoucí provozně 
technického útvaru


            Pavel Slaný - technický pracovník


            Hana Šrámková - 
účetní, správce majetku


            Radmila Glosová - majetkový odbor MMO


04245/RM1418/63          .....             41

3) ukládá
předsedkyni likvidační komise vyhotovit zápis o provedení 
likvidace majtku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Lucie Blahutová, vedoucí ekonomického útvaru
Termín: 12.08.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro