Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:51:15
bod č. 25.VZ - Veřejná zakázka "Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro rekreační plavbu (studie)", poř. č. 080/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04242/RM1418/63          .....             38

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižuje účelová rezerva  ORJ 300 o.....477 tis. Kč§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3640
zvyšují běžné výdaje ORJ 300 o.....477 tis. Kč§ 3429, pol. 5166, ÚZ 3640

04242/RM1418/63          .....             38

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování 
studie proveditelnosti využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro rekreační plavbu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
AQUATIS a.s.Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 BrnoIČO: 46347526
za cenu nejvýše přípustnou 394.000,00 Kč bez DPH

04242/RM1418/63          .....             38

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat schválené rozpočtové opatření dle 
bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro