Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:49:54
bod č. 60. - Návrh na zapojení statutárního města Ostravy do projektu Air Tritia jako partnera
(Poznámka: hlasování o variantě A) usnesení)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04241/RM1418/63          .....             80

1) souhlasí
se zapojením statutárního města Ostravy do projektu Air 
Tritia jako partnera


04241/RM1418/63          .....             80

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru platovému a 
personálnímu


předložit ke schválení radě města navýšení 
počtu funkčních míst o jedno v odboru strategického 
rozvoje, a tím zvýšení celkového počtu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy s účinností 
od 1. 10. 2016


Zodpovídá: Ing. Milena Vodárková, zastupující vedoucí odboru platového a personálního
Termín: 01.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro