Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:47:47
bod č. 48. - Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě ­ úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04239/RM1418/63          .....             28

1) rozhodla
podat k Městskému soudu v Brně návrh na přerušení 
řízení dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. ve věci 
sp. zn. 17 C 111/2015 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


04239/RM1418/63          .....             28

2) rozhodla
podat odvolání proti rozhodnutí odboru ochrany 
životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 500/16/VH 
ze dne 7.6.2016


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro