Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:47:08
bod č. 47. - Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04238/RM1418/63          .....             28

1) rozhodla
zaplatit smluvní pokutu ve výši 242.991,- Kč spolu s 
úroky z prodlení dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


04238/RM1418/63          .....             28

2) rozhodla
vyzvat Daniela Dědocha, IČO: 73074331 a Kateřinu Krupičkovou, IČO: 02499533 k 
náhradě škody vzniklé statutárnímu městu 
Ostrava uhrazením smluvní pokuty dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, která byla uložena 
statutárnímu městu Ostrava v příčinné souvislosti s 
jejich neoprávněným užíváním části 
pozemku parc. č. 160/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava


04238/RM1418/63          .....             28

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- z v y š u j í  běžné výdaje


na § 3639, pol. 5363, ORJ 137 o 246 tis. Kč


- s n i ž u j í běžné výdaje


na § 3639, pol. 5137, ORJ 137, ÚZ 93 o 246 tis. Kč


04238/RM1418/63          .....             28

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro