Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:46:09
bod č. 22. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 21.04.2016 do 15.06.2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04236/RM1418/63          .....             28

1) projednala
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu 
města za období od 21.04.2016 do 15.06.2016 dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu


04236/RM1418/63          .....             28

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 
1 a 2 předloženého materiálu


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.08.2016
04236/RM1418/63          .....             28

3) projednala
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a 
zastupitelstvu města doručených do 20.04.2016 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


04236/RM1418/63          .....             28

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru 
legislativního a právního o způsobu vyřízení 
písemností dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 30.08.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro