Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:45:40
bod č. 49. - Dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy za rok 2015
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04235/RM1418/63          .....             01

1) schvaluje
vystavení objednávky na dodání 
výroční zprávy statutárního města Ostravy za 
rok 2015 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu


04235/RM1418/63          .....             01

2) pověřuje
vedoucího odboru kancelář primátora


učiněním všech úkonů potřebných k 
zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 24.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro