Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:41:33
bod č. 9.VZ - Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04230/RM1418/63          .....             84

1) schvaluje
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné 
zakázce na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, 
právnické osoby zřízené a založené 
statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 
obvody na období od 1.11.2016 do 31.12.2017 a zadání 
nadlimitní veřejné zakázky


04230/RM1418/63          .....             84

2) rozhodla
aby společnost eCentre, a.s. provedla jménem statutárního 
města Ostrava úkony zadavatelské činnosti podle zákona č. 
137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, vztahujících se k 
veřejné zakázce na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, 
právnické osoby zřízené a založené 
statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 
obvody dle podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení


04230/RM1418/63          .....             84

3) rozhodla
jmenovat komisi pro otevírání obálek, 
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek v tomto složení:


1) Ing. Břetisla Gibas, tajemník MMO


2) Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru 
hospodářské správy


3) Ing. Tomáš Smolík, zastupující 
vedoucí odd.veřejných zakázek


4) Ivona Štefková, konzultantka eCentre, a.s.


5) Ing. Michal Laryš, konzultant eCentre, a.s.


náhradníci:


1) Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních 
věcí


2) Miroslava Dřízgevičová, zastupující 
vedoucí ekonomického oddělení


3) Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných 
zakázek a kapitálových účastí


4) Jiří Grygar, projektový manažer eCentre, a.s.


5) JUDr. Tomáš Panáček, právník eCentre, 
a.s.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro