Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:40:34
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Výměna koberců - VTP Ostrava", poř. č. 85/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04228/RM1418/63          .....             84

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižuje rozpočtová rezerva na:

  ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o      1.200 tis. Kč


- zvyšuje rozpočet běžných výdajů na:

  ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o      1.200 tis. Kč


04228/RM1418/63          .....             84

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na poskytnutí dodávek, prací a 
služeb nezbytných k výměně koberců v 1., 2. a 3. nadzemním 
podlaží budovy Tandem v areálu VTP Ostrava v Ostravě-Pustkovci 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:


Tomáš Müller

se sídlem: Panelová 980/6, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 73915009


ze cenu nejvýše přípustnou 961.883,- Kč bez DPH


04228/RM1418/63          .....             84

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro