Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:39:26
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Obsluha vrátnice a ostraha Domu na půl cesty", poř. č. 97/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04226/RM1418/63          .....             84

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 291 
tis. Kč

- zvyšuje rozpočet běžných výdajů na ORJ 136, § 4373, 
pol. 5169 o 291 tis. Kč


04226/RM1418/63          .....             84

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na zajištění obsluhy vrátnice a 
ostrahy bytového domu sociálních služeb č. p. 2641, 
Sokolská tř. 62 v Moravské Ostravě v rozsahu dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem:


SASB strážní a úklidová služba s.r.o.

Sídlo: Listopadová 295/32, 718 00 Ostrava-Kunčičky

IČO: 268 11 995


za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu


04226/RM1418/63          .....             84

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro