Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:38:27
bod č. 16. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04224/RM1418/63          .....             84

1) souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a s podáním 
žádostí o povolení kácení dřevin, a to:


a) 1 ks jasan o obvodu kmene 320 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2510/1 
– zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

1 ks lípa o obvodu kmene 200 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 
2510/6 – ostatní plocha, zeleň,

1 ks katalpa o obvodu kmene 220 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2379/1 
– ostatní plocha, jiná plocha,

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) 6 ks vrba o obvodech kmenů 93+47 cm, 153+117 cm, 173 cm, 120 cm, 132 cm a 
97+89+85 cm,

1 ks topol o obvodu kmene 91 cm,

1 ks trnovník akát o obvodu kmene 110 cm,

vše rostoucí na pozemku parc.č. 126/1 – ostatní 
plocha, zeleň v k.ú. Muglinov, obec Ostrava – dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu,


c) 1 ks vrba o obvodu kmene 216 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 887/3 
– ostatní plocha, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,


d) 1 ks vrba o obvodu kmene 280 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 479/8 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu,


e) 1 ks smrk o obvodu kmene 105 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 
355/2 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava – dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu,


f) 3 ks lípa o obvodech kmenů 131 cm, 105 cm a 124 cm,

vše rostoucí na pozemku parc.č. 1096/1 – ostatní 
plocha, silnice v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu,

 

g) 3 ks topol o obvodech kmenů 330 cm, 230 cm a 330 cm,

vše rostoucí na pozemku parc.č. 3628/11 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava – dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu,


h) 1 ks třešeň o obvodu kmene 130 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 
1649/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby „Stavební 
úpravy MK na ulici Kyjevské v Ostravě – Porubě“, pro 
investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod 
Poruba, Klimkovická 55/28, 708 06 Ostrava – Poruba – dle 
přílohy č. 8 předloženého materiálu,


i) 43 ks dřevin, specifikovaných dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu, rostoucích na pozemcích 
parc.č. 184/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 
232/3 – zahrada, parc.č. 233/4 – ostatní plocha, zeleň a 
parc.č. 491/1 – ostatní plocha, silnice, všechny v 
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to v souvislosti s 
realizací stavby „Cyklostezka Nová Ves – 
vodárna“, pro investora stavby: Statutární město 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,


j) 1 ks jasan o obvodu kmene 80 cm,

2 ks javor o obvodech kmenů 90 a 155 cm,

vše rostoucí na pozemku parc.č. 3550/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava – dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
a to v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce JINDŘICH 
CENTER“, pro investora stavby: společnost Jindrich Plaza Development, 
s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČO: 27658899.


04224/RM1418/63          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení 
řízení o povolení kácení dřevin a 
vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodů 1a) až 1g) a sdělení o 
vyslovení souhlasu s kácením dřevin a s 
podáním žádostí o povolení 
kácení dřevin a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodů 
1h), 1i) a 1j) tohoto usnesení 

 

 


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.06.2016
04224/RM1418/63          .....             84

3) zmocňuje
 vedoucího odboru hospodářské správy

 k podpisu žádostí, resp. sdělení dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení

 


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro