Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:38:02
bod č. 15. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava,jako vlastníka sousedních nemovitostí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04223/RM1418/63          .....             84

1) souhlasí

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní 
pozemek parc.č. 4741/2 ? ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava) s umístěním a realizací stavby oplocení pozemků parc.č. 4743 ? ostatní 
plocha, jiná plocha a parc.č. 4740 ? ostatní plocha, jiná plocha, oba v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava , pro investora stavby: společnost Optima spol. s r.o., 
se sídlem Rytířská 400/22, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 13643959
b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 2953/5 ? ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava) s umístěním a realizací stavby ?Novostavba rodinného domu na parc.č. 
2924  k.ú. Poruba? včetně zřízení přípojky kanalizace na pozemcích parc.č. 
2953/1 a 2953/5  a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 2953/5, všechny 
pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro investora stavby: XXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 1104/6 ? zahrada v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a 
realizací novostavby rodinného domu, přípojek inženýrských sítí, oplocení, 
sjezdu, žumpy a vsakovací jímky na pozemku parc. č. 1109/3 - zahrada v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava, pro investora  stavby: XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX
d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 1107/3 ? zahrada v k.ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
stavby oplocení  pozemku parc.č.  1107/4 - zahrada v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava, pro investora stavby: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX 
XX XXXXXXX X XXXXXXX

04223/RM1418/63          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 
1a) až 1d) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.06.2016
04223/RM1418/63          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro