Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:35:29
bod č. 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04220/RM1418/63          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2015 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04220/RM1418/63          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií člena TOP managementu společnosti dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04220/RM1418/63          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04220/RM1418/63          .....             45

4) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04220/RM1418/63          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015, včetně 
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04220/RM1418/63          .....             45

6) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04220/RM1418/63          .....             45

7) rozhodla
o vypořádání ztráty obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s 
přílohou č. 4


04220/RM1418/63          .....             45

8) určuje
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava, se sídlem Čs. Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, 
PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu Buchtovou, CSc., 
adresa: Ráčkova 50, PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu dle důvodové 
zprávy


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro