Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:28:27
bod č. 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Pavel Lacina, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04219/RM1418/63          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2015 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04219/RM1418/63          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusů člena TOP managementu dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


04219/RM1418/63          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04219/RM1418/63          .....             45

4) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2015 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04219/RM1418/63          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. za rok 2015, jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04219/RM1418/63          .....             45

6) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Krematorium Ostrava, 
a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04219/RM1418/63          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 
za rok 2015 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu, v souladu s přílohou č. 4


04219/RM1418/63          .....             45

8) určuje
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem 
Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, 
IČ 253 93 430 pro rok 2016 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 
zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 
3168/48, Ostrava-Martinov, PSČ 723 00, IČ 258 57 932, v rozsahu dle 
důvodové zprávy


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro