Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:15:55
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04217/RM1418/63          .....             45

1) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


04217/RM1418/63          .....             45

2) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


04217/RM1418/63          .....             45

3) schvaluje
výroční zprávu za rok 2015 obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., jejíž součástí je zpráva o 
propojených osobách, vše dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


04217/RM1418/63          .....             45

4) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. za rok 2015 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04217/RM1418/63          .....             45

5) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu


04217/RM1418/63          .....             45

6) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2015 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


04217/RM1418/63          .....             45

7) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro