Zasedání č. 201624 - 63. schůze rady města Dne 21.06.2016 10:07:05
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04216/RM1418/63          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2015 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

2) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti 
EKOVA ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu 
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

04216/RM1418/63          .....             45

3) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit auditovanou 
účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2015 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

4) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit zprávu o 
podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
za rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

5) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit výroční 
zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2015, ke které je 
připojena zpráva o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobu a vztazích mezi propojenými osobami, 
vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

6) doporučuje
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné 
hromady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. schválit návrh na 
rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s. za rok 2015 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

7) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2015 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

8) schvaluje
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

9) schvaluje
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

10) schvaluje
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava 
a.s. za rok 2015, ke které je připojena zpráva o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o 
vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

11) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

12) schvaluje
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti 
poskytování informací podle zákona č.106/1999., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

13) rozhodla
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2015 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


04216/RM1418/63          .....             45

14) schvaluje
konsolidovanou účetní závěrku společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro