Výsledky hlasování na zasedání č. 201623 - 62. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.06.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 62. schůze rady města konané dne 14.06.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jan Vogl, předseda představenstva společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 10.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
6 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
7 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
8 6.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
9 7.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
10 8.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
11 9.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
12 35. - Návrh dohody o zániku nájemního vztahu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
13 1. - Partnerská smlouva o partnerství městského obvodu Poruba a S.T.O.P., z.s., v projektu Mikrojesle Hvězdička 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
14 47. - Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Přírodní zahrada MŠ Větrná“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
15 36. - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt "Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
16 37. - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168783 o poskytnutí podpory ze St. fondu život. prostředí ČR a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) v rámci Operač. programu život. prostředí pro projekt "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část" a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168833 o poskytnutí podpory ze St. fondu život. prostředí ČR a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)v rámci Operač. programu život. prostředí pro projekt "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
17 45. - Smlouva č. 05361532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Urbanizovaná zeleň centrálního obvodu MOaP" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
18 40. - Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích" v rámci Operačního programu Životní prostředí, Dodatek č.1 ke Smlouvě č.15236233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka)
19 46. - Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a ul. Příměstská v Polance nad Odrou 11 11
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
20 43. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
21 52. - Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2016 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A) usnesení)
22 3.MZP - Informace k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci forenzních auditů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
23 2.MZP - souhlas s návrhem dopisu společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., kterým se společnost vyzývá k zahájení jednání 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 32. - Informativní zpráva o aktuálním stavu a provozu Loděnice v rámci realizovaného projektu „Zábavní a sportovní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny“. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
25 33. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Ostravy, evidenční číslo 2799/2013/OER, který obsahuje změnu termínu finančního vypořádání projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
26 34. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1245/2012/OER o poskytnutí dotace projektu "Nová Karolina Ostrava - Trojhalí" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
27 44. - Poznávací cesta zahraničních novinářů a odborníků během Colours of Ostrava a Crossroads 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
28 49. - Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
29 38. - Žádost o příspěvek na nájemné 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
30 54. - Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně a žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 11 11
(Pozn: Předkládá:Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
31 55. - Výstavba na území Karolina - další postup ve věci plnění závazků společností Multi Veste Czech Republic 5,s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
32 11. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
33 12. - Návrh na změnu usnesení RM č. 03796/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016, kterým rada města souhlasila s vyřazením a likvidací movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
34 6. - Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, p. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
35 26. - Návrh na poskytnutí příspěvků a účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Pražák, DiS., předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti RM)
36 3. - Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
37 27. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor CHS M. Magone pro poskytování služby krizové pomoci" s právnickou osobou Charita Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
38 48. - Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., IČO 27006891 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
39 5. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statuárního města Ostravy ev. č. 0620/2016/KVA 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
40 4.MZP - Návrh na jmenování do funkce ředitele právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, stanovení platu ředitele, úprava platů ředitelů p.o. v odvětví kultury 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
41 4. - Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
42 50. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v oblastí školství a sportu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise sportu a volného času, RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
43 14. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 - 2. kolo 11 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum )
44 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 8. - Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
46 9. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 18. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společností (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 19. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene-služebností k pozemku ve vlastnictví SMO pro oprávněného Moravskoslezský kraj 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 20. - Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
51 22. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Bartovice, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 23. - Návrh záměru nepronajmout pozemky v k.ú. Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 24. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
54 25. - Předchozí souhlas s komerční činností vykonávanou základní organizací Českého zahrádkářského svazu 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 29. - Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa - oprava místních komunikací" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
56 30. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Hlučínská), obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
57 51. - Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A) usnesení)
58 53. - Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých městských jatek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
59 2. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene" a "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
60 13. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0321/2016/OI/VZKÚ ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace Sadová 19-19A" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
61 28. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
62 31. - "Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“, „Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole", Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 3296/2013/OI/LPO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
63 1.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov", poř. č. 086/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 2.VZ - Veřejná zakázka "Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B - PD+AD+IČ", poř. č. 074/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 4.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o dílo v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do rozpočtu Statutárního města Ostravy. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
66 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO Černá louka", poř.č. 117/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 8.VZ - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10", poř. č. 44/2016 - informace o podání námitek proti úkonům zadavatele a úprava zadávací dokumentace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 10.VZ - Významná veřejná zakázka "SPZ Mošnov - retenční nádrž", poř. č. 020/2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 17. - Návrh na vydání Nařízení města č. .. /2016, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
70 7. - Smlouva o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu Technologického centra statutárního města Ostravy s příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
71 5.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 99/2016 a uzavření smlouvy na rozvoj programového vybavení ESS e-spis společnosti ICZ a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
72 41. - Fond pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
73 42. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
74 3.VZ - Oprava umělého osvětlení v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, Provozní 4 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
75 9.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace stavby "Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých kapalin v areálu garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
76 16. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
77 39. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)