Výsledky hlasování na zasedání č. 201622 - 61. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 07.06.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 61. schůze rady města dne 07.06.2016 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání - Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 4VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 64. - Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové dotace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti DK POKLAD, s.r.o.)
4 89. - Rezignace Ing. Davida Pflegera na mandát člena Zastupitelstva města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 5VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
6 1VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 3VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Karel Burda, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 6VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
9 2VH. - Záměr společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. na osazení betonových tvarovek na ulicích Nádražní a 28. října 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
10 7VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. - rozhodnutí o fúzi sloučením 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenastva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 3MZP. - Informace o podání rozkladu proti opravnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci profilu zadavatele 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 1MZP. - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 2MZP. - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
14 3. - Návrh na nájem dvou psů k výkonu služby u Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
15 7VZ. - Veřejná zakázka "Nákup obuvi", poř. č. 63/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
16 8VZ. - Veřejná zakázka "Nákup kalhot", poř. č. 65/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 9VZ. - Veřejná zakázka "Nákup bund", poř. č. 64/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 11VZ. - Veřejná zakázka "Obnova vozového parku MP Ostrava", poř. č. 69/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 67. - Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - azylant Abdul Fatah FATAHI a rozvoj infrastruktury obce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
20 90. - Zahájení přípravy projektu „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku z MHaH 2017“, který bude spolufinancován z rozpočtu MSK 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
21 66. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava) v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj k financování ze státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
22 71. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
23 78. - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14191463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "CZ.1.02/3.2.00/13.21513 Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
24 79. - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14191343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "CZ.1.02/3.2.00/13.21504 Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
25 68. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Tanec bez hranic" v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
26 69. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "3, 2, 1 Start" v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
27 70. - Posouzení a vyjádření Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro projekt "Terénní práce 2016" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
28 7. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a členů Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti rady města dle přiloženého seznamu do Brna a Rakouska (Vídeň) ve dnech 27.­29.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
29 16. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 16.­19.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
30 13. - Předžalobní výzva k úhradě smluvní pokuty adresovaná společnosti Atregia s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
31 87. - Další postup ve věci soudcovského zástavního práva - k.ú. Hrušov, obec Ostrava 10 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
32 88. - Návrh žadatele na úhradu dluhu ve splátkách 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
33 97. - Návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 22.6.2016 10 10
(Pozn: předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právhího)
34 60. - Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2017 v Cannes 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
35 72. - Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí, dodatek č.1 ke smlouvě č.14199683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
36 83. - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP pro období 2014 ­ 2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
37 81. - Pověření člena zastupitelstva města Ing. Lumíra Palyzy k přijímání projevů vůle snoubenců, že vstupují spolu do manželství 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
38 2. - Návrh na uzavření dohody o společném postupu se Stavebním bytovým družstvem Nová huť 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 20. - Návrh na uzavření nájemních smluv s FO, spol. Auto Tichý s. r. o. a BigBoard Praha, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 21. - Souhlas s podnájmem bytů v domech na ul. Horní č.3039/114 a č.3037/110, Ostrava - Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 22. - Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 23. - Návrh na zrušení "Odborné pracovní skupiny rady města za účelem realizace koncepce bydlení SMO" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 24. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy - "Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu výstaviště Černá louka" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 25. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku pro vlastníka pozemku ČR-DIAMO, státní podnik a návrh na souhlas s umístěním dešťové kanalizace do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
45 26. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN a VN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 27. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro ČR-DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 28. - Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
48 29. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickou osobou pro oprávněného SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 30. - Návrh na záměr města neprodat pozemky (ul. Střelniční), návrh na záměr města prodat části pozemků (ul. Maroldova), návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 31. - Návrh nevyužít předkupní právo k budově č.e. 35 na pozemku parc.č. 470/6 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 32. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 33. - Návrh na záměr města prodat části pozemku parc.č. 2776/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 34. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava; Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/28 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
54 35. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 36. - Návrh prodat části pozemků parc.č. 2599/1 a parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
56 37. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
57 38. - Návrh směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
58 39. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory(lokalita ul. Zelená), obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
59 40. - Návrh na změnu usnesení č. 7139/RM1014/94 ze dne 7. 5. 2013 a návrh darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. Svinov, obec Ostrava, fyzické osobě 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
60 41. - Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky HZS MSK, darování movitých věcí HZS MSK a návrh na uzavření darovací smlouvy 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
61 47. - Návrh darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
62 48. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN 0,4 kV včetně sloupu a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
63 50. - Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu, ul.Horní č. 3032/100, návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu, ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 10 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
64 51. - Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
65 55. - Návrh směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
66 56. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
67 62. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Přívoz) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
68 63. - Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky a uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
69 73. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
70 74. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro městský obvod Svinov. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
71 99 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o využivání sportoviště 10 10
(Pozn: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
72 75. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění projektu "Rozvoj a propagace cyklistické dopravy" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
73 76. - Zrušení usnesení rady města č. 03829/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
74 77. - Návrh na uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
75 94. - Návrh složení hodnotící komise pro výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
76 94. - Návrh složení hodnotící komise pro výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
77 95. - Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
78 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Polska (Katovice) dne 17.05.2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
79 8. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a členů zastupitelstva města dle přiloženého seznamu do Polska (Katovice) dne 24.05.2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
80 19. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace ve výši 743.288,70 Kč 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
81 82. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace a právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, příspěvková organizace)
82 4. - Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 8 8
(Pozn: hlasování o variantě A))
83 9. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a změnu účelu použití dotace v oblasti kultury 8 8
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
84 14. - Žádost o úpravu podmínek účelu použití poskytnuté dotace v oblasti kultury Ostravské univerzitě v Ostravě 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
85 15. - Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - navýšení dotace 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
86 61. - Smlouva o nájmu části nemovitosti mezi Střediskem volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o a organizací T-Mobile Czech Republic a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.)
87 42. - Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti sportu 7 5
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
88 42. - Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti sportu 8 6
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
89 96. - Informativní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
90 57. - Návrh Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na realizaci stavby "Prodloužená ul. Ruská " 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
91 80. - Návrh na uzavření nájemních smluv v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
92 1VZ. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská", poř. č. 96/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 4VZ. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká", poř. č. 050/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 5VZ. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV", poř. č. 87/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
95 6VZ. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV", poř. č. 46/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
96 10VZ. - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby ORG 7275 ÚČOV rekonstrukce VN rozvodny 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
97 12VZ. - Významná veřejná zakázka "Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.", poř. č. 40/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
98 13VZ. - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na akci "OSTRAVA - Bělský les - hydrogeologické posouzení", ORG 8064, v městském obvodě Ostrava - Jih 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
99 14VZ. - Veřejná zakázka "Dešťová kanalizace a VO ul. Jahodová", poř.č. 84/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohusla Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 15VZ. - Veřejná zakázka "Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce část B ­ II. a III. etapa", poř. č. 55/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bouslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
101 17. - Návrh na finanční spoluúčast vyhotovení studie veřejného prostoru území městského obvodu Poruba 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
102 91. - Předchozí souhlas rady města ke zrušení usnesení č. 04002/RM1418/60 ze dne 24.05.2016 a k nabytí nemovitosti v k. ú. Polanka nad Odrou do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
103 92. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitosti do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
104 10. - Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
105 44. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
106 45. - Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městským obvodům Moravská Ostrava a Přívoz a Svinov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
107 93. - Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel ZOO Ostrava, p.o.)
108 52. - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 4519 3673, a Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 6197 4757 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
109 53. - Návrh dodatku č. 24 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
110 54. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií Základní škole Ostrava, Nádražní 117, příspěvkové organizaci společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
111 3VZ. - Nákup výpočetní techniky - 80ks PC prostřednictvím eCentre 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
112 12. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2015 - závěrečný účet 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
113 6. - Schválení účetní závěrky 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
114 5. - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
115 65. - Úprava rozpočtu r. 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
116 85. - Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2015 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
117 86. - Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
118 59. - Návrh nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
119 58. - Informace o postupu plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 5. 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
120 11. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
121 18. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby „Ostrava 140/2, Janošek, přípojka NNk“ na pozemcích parc.č. 140/2, 142 a 144 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
122 2VZ. - Veřejná zakázka "Dodávka umělého trávníku", poř. č. 81/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
123 - 8 8
(Pozn: Hlasování o zařazení materiálu č. 100 do programu jednání )
124 100 - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového )