Výsledky hlasování na zasedání č. 201620 - 60. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 24.05.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 60. schůze rady města konané dne 24.05.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva společnosti)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. - volba člena dozorčí rady 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva)
4 2. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 20. - Ukončení projektu "Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
6 21. - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
7 41. - Zpráva o ukončení realizace projektu "Energetické úspory objektu MŠ Mitrovická" 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
8 3. - Dodání knihy s názvem Investice a investiční procesy v podmínkách samosprávy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 22. - Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 z rozpočtu Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 23. - Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy na přítiskových poštovních známkách 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 49. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 5. - Výzva k zaplacení částky 735 738 152,- Kč 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 24. - Odpověď na dopis starosty městského obvodu Nová Ves 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 25. - Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží - další postup 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 51. - Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A) usnesení)
16 53. - Souhlas s vypracováním znaleckého posudku ve věci soudního sporu se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 4. - Ukončení realizace projektu Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 42. - Poskytnutí investičního transferu MOb Polanka nad Odrou na přípravu projektu "Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 43. - Podání odvolání proti platebnímu výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 47. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 1. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
22 48. - Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 45. - Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum ve dnech 12.06. - 14.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města)
24 11. - Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy - "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis", a "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 12. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN 10 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 13. - Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost CTP Invest IX, spol. s r.o. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 17. - Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava, kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová huť 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 18. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 30. - Návrh na souhlas s užíváním pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 31. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 32. - Návrh na uzavření dodatku č. 24 ke Smlouvě o výpůjčce s ČR-HZS MSK Návrh na souhlas s použitím částí movitých věcí umístěných v areálu HZS MSK v Ostravě - Porubě a Ostravě - Zábřehu společností ČEZ Distribuce, a.s. Návrh na souhlas pro ČR-HZS MSK s přenecháním částí movitých věcí do užívání ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
34 33. - Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro společnost VÍTKOVICE REVMONT a.s. 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
35 34. - Návrh na vyřazení vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy pronajatého společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti majetku, o vyřazení majetku z účetní a operativní evidence a o likvidaci majetku 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 35. - Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 36. - Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 38. - Návrh se záborem veřejné zeleně - návrh na souhlas s užíváním veřejného prostranství 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 46. - Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva - bytové domy na ul. Zapletalova, Sokolské třídě a ul. Horní. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 50. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 6. - „Rekonstrukce vodojemu Hladnov B - udržovací práce", výkon činnosti koordinátora BOZP - vystavení objednávky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
42 40. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače ul. Husarova", "Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská" a "Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
43 1.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05", poř. č. 088/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
44 2.VZ - Veřejná zakázka "Odstranění staveb v k.ú. Mošnov", poř. č. 59/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
45 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru pro stavbu "Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75, Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
46 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. Věšínova, Starobělská", ORG 4310, v městském obvodě Ostrava - Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
47 6.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov", poř.č. 086/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
48 7.VZ - Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení akce "Strategická průmyslová zóna Mošnov - autobusové zastávky MOBIS, BEHR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
49 9.VZ - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10", poř.č. 44/2016 10 10
(Pozn: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
50 9. - Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Petřvaldu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
51 52. - Stavba roku 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
52 39. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
53 19. - Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže "European Green Capital" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
54 27. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
55 27. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
56 28. - Spolufinancování a předfinancování projektů městských obvodů z externích zdrojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
57 29. - Rozpočtová úprava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 26. - Udělení souhlasu s využitím čistícího vozu, který je součástí rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
59 1.MZP - Návrh organizačních změn k 1. 7. 2016 a návrh na úpravu počtu funkčních míst některých odborů Magistrátu města Ostravy a Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
60 8. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
61 10. - Vyslovení souhlasu s obsahem prohlášení Statutárního města Ostravy k problematice údržby silniční vegetace podél dálnic a silnic I. třídy v průjezdním úseku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
62 7. - Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 37. - Snížení počtu odběrných míst ve Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu, ev.č. dodavatele 7200005074_2016, ev.č. objednatele 3057/2015/HS ze dne 11.12.2015 o jedno odběrné místo 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
64 3.VZ - Veřejná zakázka "Provozování veřejných toalet a úklid místností - terminál Hranečník", poř. č. 077/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
65 8.VZ - Veřejná zakázka "Zatravnění plochy u Trojhalí", poř.č. 94/2016 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)