Výsledky hlasování na zasedání č. 201615 - 58. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Mariánek Konaného dne 10.05.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 58. schůze rady města dne 10.05.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 1VH. - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2MZP. - Informace o podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci profilu zadavatele 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 1M. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-16.4.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
5 46M. - Nákup 240 ks mobilních telefonů Samsung prostřednictvím elektronické aukce 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
6 42M. - Schválení přípravy projektu "Rekonstrukce hřišť Nádražní a Ostrčilova" z programu Státní podpora sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 45M. - Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory a schválení změny rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
8 18M. - Návrh na personální změny v komisích rady města (sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy) 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 44M. - Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 25. května 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 4M. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "tour4change" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 6M. - Návrh na uzavření Dodatku č.2 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 17M. - Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 38M. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Polska (Katovice) dne 17.05.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 8M. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
15 2M. - Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
16 16M. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu "Návrat do společnosti" z rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
17 3M. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti kultury 9 9
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
18 5M. - Zřizovací listina právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
19 19M. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Komorní scéně Aréna, p.o., na odměny zaměstnancům za mimořádné umělecké výkony v roce 2015 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
20 20M. - Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským organizacím z oblasti kultury 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
21 39M. - Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu s Českou televizí 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
22 24M. - Návrh na odejmutí nemovitého majetku, návrh na schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace a návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového, Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 9M. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku pro vlastníka pozemku RPG Byty, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 10M. - Návrh na zřízení věcného břemene, uzavření smluv o zřízení věcného břemene a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 11M. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. pro oprávněného SMO 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 12M. - Návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Beno Blachuta) k.ú. Moravská Ostrava, návrh nesvěřit pozemky (ul. Na Karolíně) v k.ú. Moravská Ostrava, návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy (ul. Newtonova), v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 13M. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská) a neprodat nemovitou věc (lokalita ul. Božkova), vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 14M. - Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 15M. - Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 21M. - Návrh darování nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a dalších věcí Moravskoslezskému kraji 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 22M. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (lokalita U Hrůbků) a návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s paní J.F. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 23M. - Návrh koupit části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka chemické osady, Grmelova" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 25M. - Návrh na záměr pronájmu nemovitých věcí v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v k.ú. Pustkovec, informace o provedených technických zhodnoceních v areálu Městské nemocnice Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
34 26M. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek pro Městský obvod Martinov. Předchozí souhlas rady města s uzavřením pachtovní smlouvy k pozemkům pro Městský obvod Polanka nad Odrou. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 28M. - Návrh záměru pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabůvka 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
36 29M. - Návrh na výkup pozemků pod komunikací v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 41M. - Návrh na prodej pozemku společnosti CTP Divišov I, spol. s r.o. v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 43M. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 30M. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
40 1VZ. - Veřejná zakázka "Přístavba IVC Slezská Ostrava - interiér", poř. č. 42/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 2VZ. - Veřejná zakázka "Středisko volného času ul. Ostrčilova - odstínění tělocvičny II.", poř. č. 75/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 3VZ. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad (supervizor)", poř. č. 66/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 4VZ. - Veřejná zakázka "Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní", poř. č. 68/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 5VZ. - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na dopracování projektové dokumentace pro stavbu "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" v Ostravě - Zábřehu včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 11VZ. - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad", poř. č. 153/2015 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 31M. - Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
47 6VZ. - Veřejná zakázka "Kosení travnatých ploch v příměstských lesích v roce 2016", poř. č. 78/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 35M. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
49 36M. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
50 1MZP. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
51 34M. - Kontrola plnění usnesení rady města za období leden a únor 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
52 8VZ. - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na opravu trhlin a statické zajištění spodní stavby budovy garáže Spisovny Muglinovská na pozemku parc. č. 3719 v k. ú. Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
53 9VZ. - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2017“, poř. č. 72/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
54 10VZ. - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. č. 71/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
55 40M. - Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)