Výsledky hlasování na zasedání č. 201614 - 57. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 03.05.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 57. schůze rady města konané dne 03.05.2016 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání - Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 37. - Uzavření smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů mezi HZS MSK a statutárním městem Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 36. - Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava ­ městským obvodem Poruba a spolkem Romipen, z.s. 10 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
5 1. - Žádost městského obvodu Hrabová 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
6 38. - Návrh smlouvy o dílo a licenční smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 3. - Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě a soudní spor se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 35. - Právní stanovisko pro Evropskou investiční banku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
9 28. - Uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného vkladu s Oberbank AG 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
10 30. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
11 23. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
12 24. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
13 34. - Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, příspěvková organizace)
14 2. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
15 27. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizaci Pop Academy z.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas rady města)
16 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 13. - Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu na Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
18 14. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
19 15. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na zrušení usnesení rady č. 03296/RM1418/49 ze dne 1.3.2016 a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 16. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s Moravskoslezským krajem a Dopravním podnikem Ostrava a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 17. - Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 18. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 19. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 20. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, se společností VÍTKOVICE, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 21. - Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 25. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
27 26. - Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely D. na dar vodovodního řadu v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 31. - Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Armádou spásy v České republice, z. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 32. - Návrh na zrušení usnesení č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 a návrh na schválení zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 33. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p.č.st. 170/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 40. - Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Centrem sociálních služeb, o.p.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 4. - Návrh na uzavření smlouvy o nájmu v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle" zahrnuté do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
33 12. - Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke stavbě "Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
34 1.VZ - Veřejná zakázka "SSZ Studentská x Opavská (PD+AD+IČ)", poř.č. 047/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci připojení NN 0,4 kV pro stanici katodové ochrany v Ostravě Svinově-Dubí. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
36 3.VZ - Veřejná zakázka "Oprava místních komunikací Nová Ves", poř.č. 67/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
37 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru pro stavbu "Napojení centrální části u Masarykova náměstí a Květinové síně". 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
38 41. - Informace o stavu projektu Nová Karolina za období leden 2015 až prosinec 2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
39 42. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
40 29. - Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí a nesouhlas se zásahem požárně ­ nebezpečného prostoru stavby na pozemek ve vlastnictví města. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
41 5. - Návrh na uzavření smlouvy o provozu elektronické spisové služby se Základní školou Šenov, příspěvkovou organizací 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
42 9. - Rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko - české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto projektech 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
43 10. - Návrh na zřízení pracovní skupiny - Cyklo Aktivu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
44 11. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 17. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
45 39. - Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
46 7. - Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
47 6. - Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. obchodníka PWM 1611270005, č. zákazníka 2753/2015/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
48 8. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
49 22. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
50 5.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu kruhového objezdu před budovou Radnice města Ostravy pro rok 2016 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)