Výsledky hlasování na zasedání č. 201613 - 56. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 26.04.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 56. schůze rady města dne 26.4.2016 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Karel Burda, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá:Ing. Tomáš Výtisk, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 4. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Kamila Bednáře a Ing. Davida Pflegera, členů zastupitelstva města, do Spojených států amerických (Louisiana, Shreveport) ve dnech 11.-16.11.2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, člen zastupitelstva města)
8 27. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc březen 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 51. - Změna sídla oblasti Ostrava Jih Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 10.VZ - Veřejná zakázka "Obnova vozového parku MP Ostrava", poř. č. 69/2016 9 9
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
11 10.VZ - Veřejná zakázka "Obnova vozového parku MP Ostrava", poř. č. 69/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 35. - Příprava projektu "Energetické úspory - ZŠO, Zelená" financovaného z Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
13 36. - Příprava projektu "Výměna oken budovy radnice městského obvodu MOaP" financovaného z Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
14 38. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
15 78. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2016" v rámci Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
16 80. - Spolufinancování akce "Výměna oken ZŠ Gebauerova" z důvodu havarijního stavu" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
17 63. - Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mikroprojektů 2014 ­ 2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika ­ Polsko na projekt Jarmark CZ-PL 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
18 74. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Dětská skupina „Jesličky“ v rámci 35. výzvy Operačního programu Zaměstnanost 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky)
19 77. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy pro projekt na zřízení "Spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky)
20 54. - Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 10 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
21 65. - Snížení neinvestiční účelové dotace - dodatek k Dotační smlouvě ev. č. 0018/2016/KP ze dne 5.1.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
22 66. - Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra ­ Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 2 ks dopravního automobilu 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
23 37. - Návrh na personální změnu v komisi pro sport a volný čas, změnu názvu komise pro děti a mládež, schválení náplně činnosti komise pro IT/IS a doplnění náplně činnosti komise pro rodinnou politiku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
24 62. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 25.02.2016 do 20.04.2016 9 9
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
25 62. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 25.02.2016 do 20.04.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
26 79. - Návrh na jednostranné započtení vzájemných pohledávek 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
27 64. - Žaloba o zaplacení smluvních pokut 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
28 32. - Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2016 v Mnichově 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
29 33. - Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
30 53. - Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Ekotermo IV" v rámci Operačního programu Životní prostředí, dodatek č.1 ke smlouvě č.14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
31 58. - Návrh smlouvy o marketingové kampani s leteckou společností Ryanair a se Statutárním městem Olomouc 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
32 67. - Předběžný souhlas s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu COST s názvem "Disaster resilience metrics and modelling for cities" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
33 69. - Informace o finančním ukončení projektu "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
34 73. - Odvod za porušení rozpočtové kázně 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
35 14.VZ - Zadání veřejné zakázky na zpracování "Monitoringu strategie a Akčního plánu udržitelné energetiky III" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
36 1. - Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu účelu použití neinvestičního příspěvku a jeho použití v roce 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice OStrava, příspěvková organizace)
37 39. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
38 10. - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
39 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitelky Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
40 5. - Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - jednotlivců školních jídelen mateřských a základních škol zřízených městskými obvody města a vyhodnocení I. etapy kampaně města "ŠJ zdravě a chutně" 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
41 6. - Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
42 34. - Poskytnutí finančních prostředků Středisku volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. na opravu havarijního stavu rozvodů vody a odpadů 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
43 7. - Návrh na schválení Závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města "Budoucnost Vítkovic" v souladu s Integrovaným operačním programem 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, zastupující vedoucí odboru školství a sportu)
44 28. - Návrh změn v zájmovém sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
45 75. - Návrh smlouvy o poskytování služeb administrace zadávacího řízení 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 15.VZ - Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 11. - Návrh na souhlas s umístěním stavby - Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě-Porubě 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 12. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 13. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 14. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 15. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a k.ú. Hlučín, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 16. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 17. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - Bělský Les, souhlas s instalací bytového stropního zvedákového systému ERGOLET v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava - Bělský Les 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
54 18. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 20. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemek parc.č. 4168/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
56 21. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemek v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava a pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
57 22. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Nová Bělá) a návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě (k.ú. Pustkovec) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
58 23. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
59 24. - Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
60 25. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
61 26. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
62 40. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením smluv o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Polanka nad Odrou 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
63 41. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a k části pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
64 42. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s RPG Byty, s.r.o., s paní Š.H., panem P.Q.H. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
65 43. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s PLAKOR CZECH s.r.o., Stavos Stavba a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
66 44. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
67 45. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku Dopravní podnik Ostrava a.s. pro oprávněného statutární město Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
68 46. - Návrh na nesouhlas s uzavřením smlouvy o postoupení podnájemní smlouvy (k.ú. Poruba, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
69 47. - Návrh na uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 06637/2001/MJ s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
70 48. - Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o variantě B))
71 50. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. Svinov 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
72 55. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
73 59. - Areál stadionu na Bazalech - výzva k zaplacení smluvní pokuty 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
74 68. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
75 76. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
76 57. - Návrh na uzavření dohody o postoupení práv užitků a povinností v souvislosti se stavbou zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
77 60. - Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
78 61. - Návrh na uzavření dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 1087/2012/OI/LPO na zajištění projektové dokumentace k územnímu řízení ke stavbě Org. 8158 "Míčovna Ostrava". 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
79 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV (DPS+AD)", poř. č. 52/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
80 3.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Břustkova, Šeříková", poř.č. 60/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
81 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV", poř.č. 45/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace VN na ÚČOV (DPS+AD)", poř. č. 53/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
83 6.VZ - Veřejná zakázka "Dr. Slabihoudka x 17. listopadu (DÚR+DSP+DPS+IČ+AD)", poř. č. 49/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
84 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce chodníků 28. října - Železárenská, Jahnova", poř. č. 43/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
85 8.VZ - Veřejná zakázka "ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny", poř. č. 6/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
86 9.VZ - Veřejná zakázka "Domov pro seniory Hulváky - DÚR+IČ", poř. č. 061/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
87 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecká", poř. č. 56/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad (TDS+BOZP)", poř. č. 030/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 29. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
90 30. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Poruba 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
91 72. - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jistebník 8 8
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
92 72. - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jistebník 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
93 2. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o., Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
94 3. - Přijetí finančních prostředků z Moravskoslezského kraje pro Zoologickou zahradu Ostrava, p.o. na realizaci projektu „Ochrana místní biodiverzity“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o., Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
95 31. - Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městským obvodům Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
96 70. - Uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ­ Platebního účtu s individuálními podmínkami a změně úrokové sazby platebního účtu Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF bankou, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
97 71. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
98 1.MZP - Návrh na jmenování vedoucí odboru školství a sportu a vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
99 9. - Informace o postupu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 4. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
100 8. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
101 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na regeneraci trávníků dvou fotbalových hřišť stadionu Bazaly 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
102 56 - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava- Michálkovice" 9 9
(Pozn: hlasování o zařazení M-56 do programu)
103 56. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava- Michálkovice" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)