Výsledky hlasování na zasedání č. 201611 - 55. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 12.04.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 55.schůze rady města dne 12.04.2016 11 11
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 6.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 5.MZP - Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s poskytnutím odměny za rok 2015 ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 18. - Souhlas rady města s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016 (projekt MichalFest 2016) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice)
10 28. - Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 24251362 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
11 39. - Příprava projektu a souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty "Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava-Heřmanice", "Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice", "Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov" a "Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov" 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu)
12 44. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro projekt "Hasičská stanice Ostrava-Muglinov" 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
13 5. - Zveřejnění informace společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A))
14 27. - Návrh na jmenování členů orgánů Janáčkův máj, o.p.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 30. - Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících programech veřejné podpory - rok 2015 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 36. - Rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě - informativní zpráva 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 16. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 07.­09.06.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
18 17. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Německa, Švýcarska a Rakouska ve dnech 21.-26.04.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
19 25. - Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra ­ Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 2 ks hasičského dopravního automobilu pro jednotky SDH Ostrava-Třebovice a Ostrava-Martinov 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
20 33. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Vladimíra Poláka, člena zastupitelstva města a předsedy komise kultury rady města, do Norska (Oslo) ve dnech 21.­24.04.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
21 34. - Návrh na změnu usnesení rady města č. 03570/RM1418/54 ze dne 5.4.2016 a úpravu darovací smlouvy, kterou mezi sebou uzavřou statutární město Ostrava (ČR) a město Gaziantep (Turecko) 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
22 38. - Uspořádání Koncertu svobody dne 29.4.2016 u příležitosti 71. výročí osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
23 19. - Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí a zahájení realizace projektu s názvem Zdravě po Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
24 14. - Smluvní pokuta a náhrada škody vůči zhotoviteli projektu "Izolační zeleň města Ostravy - projekt 04" 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A))
25 23. - Schválení přípravy projektu "Inteligentní zastávky, II.etapa" v rámci programového období 2014-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
26 29. - Návrh dohody o prodloužení partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění udržitelnosti projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II". 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
27 40. - Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob TROJHALÍ Karolina 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
28 4.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 a úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a zdravotnictví 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
29 4. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka Domova Magnolie, příspěvková organizace)
30 45. - Návrh na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, p. o. a vyhlášení nového výběrového řízení 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
31 15. - Návrh změny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
32 37. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava v rámci Operačního programu Zaměstnanost 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
33 42. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava v rámci Operačního programu Zaměstnanost 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
34 3.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
35 2.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
36 32. - Čtvrtletní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, zastupující vedoucí odboru školství a sportu)
37 41. - Návrh na schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a Nadací Open Society Fund Praha 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, zastupující vedoucí odboru školství a sportu)
38 2. - Návrh na zmocnění společnosti Jindrich Plaza Development, s.r.o., k odstranění veřejné jednotné kanalizace a vodovodních řadů 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 7. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom městskému obvodu Plesná 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 8. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s dělením pozemků pro vlastníka pozemků fyzickou osobu a návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro Jindrich Plaza Development, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 9. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 10. - Návrh přijmout darem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka chemické osady Grmelova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 11. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro společnost RWE GasNet,s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 26. - Návrh na uzavření Dodatku č.23 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
45 31. - Návrh na souhlas s umístěním nového zařízení veřejného osvětlení do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Ostravské výstavy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 43. - Návrh na zrušení usnesení rady města, záměr města pronajmou a vypůjčit nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 46. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vily Na Zapadlém - IZ+IČ", poř. č. 051/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká", poř. č. 050/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 3.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova", poř. č. 34/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodojemu Hladnov B", poř.č. 223/2015 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 8.VZ - Veřejná zakázka " Propojovací větev sil. I/56 a ul. Paskovská - PD+AD+IČ", poř. č. 048/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV ", poř. č. 46/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
55 1. - Uspořádání 18. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 20. - Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkovým organizacím Divadlu loutek Ostrava a Komorní scéně Aréna společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
57 21. - Smlouva o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu Technologického centra statutárního města Ostravy s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 22. - Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014, Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410 a ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 1535/2014/IT ze dne 4. 6. 2014, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 2539 6544 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
59 4.VZ - Nákup výpočetní techniky - 30ks tiskáren 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
60 5.VZ - Nákup 6ks záložních zdrojů UPS 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
61 6.VZ - Nákup výpočetní techniky - 50ks monitorů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
62 12. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
63 3. - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
64 6. - Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
65 13. - Návrh na prodej vozidel v majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
66 24. - Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí a souhlas se zásahem požárně - nebezpečného prostoru stavby na pozemky ve vlastnictví města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
67 11.VZ - Dodávka umělého trávníku na zakrytí části běžecké dráhy městského stadionu Vítkovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 12.VZ - Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017, poř.č. 71/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 13.VZ - Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017, poř. č.72/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 14 VZ - Oznámení veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)