Výsledky hlasování na zasedání č. 201610 - 54. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 05.04.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 54. schůze rady města dne 05.04.2016 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 25. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
4 35. - Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt "Oprava fasády MŠ Poděbradova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
5 5. - Informace o pořádání Česko-polských dnů a návrh na schválení Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním městem Ostrava (Česká republika) 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
6 8. - Návrh na poskytnutí finančního daru partnerskému městu Gaziantep (Turecko) ve výši 300.000,- Kč na pomoc při péči o děti syrských uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě 10 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
7 24. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-16.4.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
8 26. - Žádost o náhradu ušlého zisku (návrh odpovědi) 10 10
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
9 34. - Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 39. - Návrh na změnu termínů konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 43. - Návrh dalšího postupu ve věci vedení soudního sporu v právní věci proti společnosti Vydavatelství X-PRESS s.r.o. na ochranu dobré pověsti právnické osoby s reparací imateriální újmy a zaplacení 100 000,- Kč 10 9
(Pozn: hlasování o variantě A))
12 2.MZP - Informace o posunutí termínu odevzdání předběžné zprávy z forenzního auditu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. - další postup 10 10
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
13 36. - Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob TROJHALÍ Karolina 9 9
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
14 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování přírodovědného průzkumu pro projekt "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 9. - Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky)
16 10. - Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky)
17 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 MUDr. Tomáši Nyklovi a MUDr. Tomáši Mrázkovi, Ph.D., MBA 10 10
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
18 31. - Informace Městské nemocnice Ostrava o přijetí nápravných opatření k výsledkům forenzního auditu 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Josef Grochol, MBA, pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
19 2. - Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům a příspěvků městským organizacím za účelem zabezpečení prevence kriminality 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 3. - Přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením smluv pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 22. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631859 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
22 18. - Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
23 27. - Zřízení příspěvkové organizace "PLATO Ostrava, příspěvková organizace" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
24 11. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.)
25 6. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do USA (Portland) ve dnech 17.-22.03.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
26 42. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na akci "Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti)
27 12. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 13. - Návrh na zřízení věcných břemen, služebnosti a uzavření smluv o zřízení věcných břemen a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a v k.ú Koblov, obec Ostrava, pro společnost RWE GasNet,s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s. a fyzické osoby 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 14. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností UPC Česká republika, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 15. - Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za kanalizaci ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s. a uzavřít směnnou smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se společností VÍTKOVICE, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 16. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava s Moravskoslezským krajem 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 17. - Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání (k.ú. Poruba) 10 10
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
33 20. - Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a vodovodu v k.ú. Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se spol. Abano s.r.o., přijetí bud. dar vod. řadu v k.ú. Svinov, obec Ostrava a uzavření smlouvy o bud. smlouvě darovací se spol. MASTER SPORT s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 21. - Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 23. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 40. - Návrh na záměr poskytnout do bezúplatného užívání věcí v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 7. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
38 33. - Návrh na uzavření nájemních smluv v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
39 2.VZ - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10", poř. č. 44/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 3.VZ - Veřejná zakázka "PETŘKOVICE - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa (PD, IČ, AD)", poř. č. 33/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 4.VZ - Veřejná zakázka "Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce část B ­ II. a III. etapa", poř. č. 55/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 6.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Petřkovice - komunikace Údolní, U Kaple a provizorní II", poř.č. 57/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 19. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
44 32. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
45 4. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na pořádání 16. ročníku odborné konference ODPADY 21 10 10
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
46 29. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
47 30. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
48 37. - Návrh na architekturní nasvětlení Mostu Miloše Sýkory 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
49 38. - Informace o postupu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 3. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
50 1.VZ - Oprava elektroinstalace ve společných prostorách budovy č.p. 75/8, na ul. Střelniční v Moravské Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
51 1. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)